Elérhetőségek

Név: Körtike Gerendaházak
Cím: 9934 Szaknyér Petőfi utca 58- 60.
Telefon: 06 30/910-8771
E-mail: kortike777@gmail.com

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Körtike Gerendaház (9934. Szaknyér, Petőfi u.58-60.; tulajdonos: Lakosi László, adószám: 75399058-1-38) a vendégek adatkezelésével járó adatvédelmi és adatkezelési elveket magára nézve kötelezőnek ismer el. 

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a vendégházunk által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. A jelen tájékoztató hatálya kiterjed minden adatkezelésre, továbbá azon adatkezelésekre is, amelyek során a természetes személy („vendég”) e-mailben, telefonon, vagy postain úton megkereséssel fordul vendégházunkhoz, bármely elérhetőségén.

A tájékoztató készítésekor különös tekintettel voltunk a hatályos adatvédelmi jogszabályok – a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – rendelkezéseire.
Adatkezelő adatai

 • Név: Lakosi László
 • E-mail: kortike777@gmail.com
 • Adószám: 75399058-1-38
 • Telefon: +36 30/910 8771
 • Szálláshely NTAK száma: 8ZHLO4TU

Az adatkezelés jogalapja

 • A szállásfoglalás nélkülözhetetlen feltétele, hogy ismert legyen a szállást lefoglaló vendég (Szállóvendég) neve, az előzetes egyeztetéshez és kapcsolattartáshoz a telefonszáma és e-mail címe, a szálláson tervezett tartózkodás időtartama, illetve a vendégek száma. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára jogszabály által előírt adatszolgáltatás céljából egyéb személyes adatok (születési idő, lakcím), illetve a számlaadáshoz szükséges adatok. A kapcsolatfelvétellel a vendég hozzájárul személyes adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket, továbbá, hogy Adatkezelő a szükséges adatokat a szükséges legrövidebb ideig és legnagyobb biztonságban a szállásfoglalás dokumentumaiban kezelje.

Az adatkezelés célja és időtartama

 • Adatkezelő Szállóvendégek adatait a szállásfoglalásuk és megfelelő ellátásuk biztosítása érdekében kezeli. Cél továbbá az ellenőrizhetőség és a szállásszolgáltatás biztosítása, valamint a vonatkozó mindenkori adózási és adat- (statisztika-) szolgáltatási jogi környezetnek való megfelelés.
 • Adatkezelő a vendégek adatait csak az adatkezelés céljának megfelelő legszükségesebb minimális mértékben kéri el, tárolja és kezeli, figyelembe véve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló hatályos jogszabályokat és általános elveket.

A szállóvendégek adatkezelésre vonatkozó jogai

 • Tájékoztatás kérés: a vendégházba bejelentkező vendég tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és módjáról, illetve a személyes adatok továbbítása esetén harmadik személy adatkezelői minőségéről, az adattovábbítás okáról, céljáról, a használat módjáról és időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. A tájékoztatás Adatkezelő e-mailes elérhetőségén kérhető, amelyre Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de maximum 5 napon belül köteles megfelelő tájékoztatást adni.
 • Helyesbítés a szállóvendég kérésére történhet, illetve akkor, ha Adatkezelő hitelt érdemlően igazolni tudja a vendég által megadott adatok helytelenségét. A helyesbítés idejéről, tartalmáról és módjáról Adatkezelő mindkét esetben köteles haladéktalanul értesíteni a Szállóvendéget.
 • Kifogás: Szállóvendég adatai kezelését érintő kifogással közvetlenül Adatkezelőhöz fordulhat. Adatkezelő mindent megtesz a kifogás pártatlan elbírálása, továbbá az esetleges jogsértő állapot felszámolása érdekében.

Kötelezettségvállalás

 • Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását.
 • Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt adatok jogosulatlan harmadik fél kezébe ne kerüljenek, azokat ő nyilvánosságra ne hozza, ne továbbítsa, ne módosíthassa vagy törölhesse.
 • Adatkezelő nem gyűjt, kezel és tárol szenzitív adatokat. Amennyiben Szállóvendég érzékeny személyes adatokat saját akaratából, a megfelelő szolgáltatások érdekében Adatkezelővel megoszt, adatkezelő azt semmilyen formában nem rögzíti, tárolja, harmadik félnek nem továbbítja.
 • Az információs önrendelkezési jog értelmében amennyiben Szállóvendég a közösségi felületeken vagy bárhol maga hozza a környezete tudomására szállása helyét stb., ezen adatok megfelelő kezelése Szállóvendéget terheli; Adatkezelőnek ezekre a médiumokban önként megosztott adatokra nézve adatkezelési kötelezettsége nem keletkezik.
 • Vendégházunk jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatóság kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.